โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒

อ่านรายละเอียด »