ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อ่านรายละเอียด »

โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานในพิธี โครงการวัดและวิทยาเขตร้อยเอ็ด 5 ส ( Bic Cleaning Day ) ครั้งที่1 พร้อมด้วยนางปราณี อศรานุวัฒน์ นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายอนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายคมวิทย์ บุญวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดและวัดศรีทองไพบูลย์วราราม

อ่านรายละเอียด »

ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายคมวิทย์ บุญวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วยเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เจ้าภาพจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

อ่านรายละเอียด »

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานเปิดโครงการเด็กอำเภอเมือง ดี เก่ง มีสุข (Smart kids) 2565 “สูงดีสมส่วน พัตนาการสมวัย ฟันขาวสะอาดใส ปลอดโรค ปลอดภัย ไอคิวดี”

อ่านรายละเอียด »

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒

อ่านรายละเอียด »