โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ บริเวิณลำคลองสะพานลำห้วยเหนือ หมู่ที่ 8 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายคมวิทย์ บุญวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประชาชนในเขตตำบลดงลาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอยุ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและแสดงความกัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ

อ่านรายละเอียด »

โครงการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ดงลาน ปี พ.ศ.2566-2570 นำโดยนางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ลงพื้นที่ในเขตตำบลดงลาน จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อนำแผนพัฒนาและความต้องการของพี่น้องประชาชนมาปันจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อ่านรายละเอียด »

พิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชุมเย็น (พระพุทธนวราชศรีธงชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วัดบ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบประชาชน ตามโครงการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปี พ.ศ.2566-2570

อ่านรายละเอียด »

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อ่านรายละเอียด »

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ให้ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ผอ.กองช่าง และ สอบต.บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อแก้ไขร่องระบายน้ำ

อ่านรายละเอียด »

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าฝ่ายป้องกันและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไข้ร่องระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 และ หมู่บ้านพรรณรวี หมู่ที่ 2 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »