วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เอาใจใส่ดูแลสังคม สนับสนุนการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก ทางระบายน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
  • จัดให้มีแหล่งน้ำทางการเกษตร
  • ส่งเสริมการกีฬา
  • จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการอาชีพของประชาชน
  • ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
  • ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด