การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NameSizeHits

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

NameSizeHits

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NameSizeHits

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

NameSizeHits
หลักเกณฑ์การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคลากร ปี 2564367 KB22
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 25644.4 MB16
หลักเกณฑ์การสรรหาเเละคัดเลือกบุคลากร ปี 2564214 KB25
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 25641.3 MB14
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2564984 KB21
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม624 KB23
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น15.4 MB22
ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคค)214 KB20
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1.1 MB32

งานทรัพยากรบุคลล

NameSizeHits

แผนพัฒนาบุคลากร

NameSizeHits