นายคมวิทย์ บุญวิเศษ

นายคมวิทย์ บุญวิเศษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 088-3397557)

นายประเทศ หานามชัย

หัวหน้าสำนักปลัด (โทรศัพท์ : 088-5635894)

นางสาวพรเพ็ญ เผ่าภูธร

นางสาวพรเพ็ญ เผ่าภูธร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 086-8558350)

นายประพงษ์ วิชัยกำจร

นายประพงษ์ วิชัยกำจร

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน (โทรศัพท์ : 061-0236644)

นางมลลาวรรณ์ นามเขต

นางมลลาวรรณ์ นามเขต

นักวิชาการสุขาภิบาล (โทรศัพท์ : 091-0519555)

นางลัดดาวัลย์ อาจสด

นางลัดดาวัลย์ อาจสด

นักวิชาการศึกษา (โทรศัพท์ : 098-5845748)

น.ส.จันทร์สุดา จันทร์เสถียร​

น.ส.จันทร์สุดา จันทร์เสถียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โทรศัพท์ : 086-2259596)

จ.อ.ประจวบ ทัศนนาคพงศ์

จ.อ.ประจวบ ทัศนนาคพงศ์

นักทรัพยากรบุคคล (โทรศัพท์ : 089-9338081)

นางสิริพร สังฆะมณี

นางสิริพร สังฆะมณี

นักจัดการงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 088-5819664)

นายนรา ณ ร้อยเอ็ด

นายนรา ณ ร้อยเอ็ด

นิติกร (โทรศัพท์ : 091-8683199)

นางบุษราคัมภ์ บุญวิเศษ

นางบุษราคัมภ์ บุญวิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการ (โทรศัพท์ : 093-0841122)

จ.อ.ปรีชา มนประณีต

จ.อ.ปรีชา มนประณีต

เจ้าพนักงานป้องกันฯ (โทรศัพท์ : 061-0288344)

นางญาดา ศิริจันทร์

นางญาดา ศิริจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ (โทรศัพท์ : 094-5416563)

น.ส.สุวดี กิจมานะ

น.ส.สุวดี กิจมานะ

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (โทรศัพท์ : 084-5337511)

น.ส.ขนิษฐา เอื้อกิจ

น.ส.ขนิษฐา เอื้อกิจ

ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (โทรศัพท์ : 094-8693451)

น.ส.กฤตลัดดา พิมพาจันทร์

น.ส.กฤตลัดดา พิมพาจันทร์

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (โทรศัพท์ : 089-9401135)

นายปัญญาวัฒน์ หิรัญธนาพจน์

นายปัญญาวัฒน์ หิรัญธนาพจน์

ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (โทรศัพท์ : 091-8684286)

นายบดินทร์ อุ่นโสดา

นายบดินทร์ อุ่นโสดา

พนักงานขับรถยนต์ (โทรศัพท์ : 091-0570627)

นางดารุณี อุ่นเจริญ​

นางดารุณี อุ่นเจริญ

คนครัว (ผู้มีทักษะ) (โทรศัพท์ : )

น.ส.พิชญาภัค วิเศษไสย์

น.ส.พิชญาภัค วิเศษไสย์

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 088-3397557)

นายบุญทัน พรมสุบรรณ

นายบุญทัน พรมสุบรรณ

พนักงานขับรถยนต์ (โทรศัพท์ : 088-3397557)

นายธีรศักดิ์ แสงงาม

นายธีรศักดิ์ แสงงาม

ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ (โทรศัพท์ : 061-1352157)

น.ส.ศุภลักษณ์ นามเพ็ง

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 098-6610789)

user

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : )

นายจำรัส ปัจมนต์

นายจำรัส ปัจมนต์

พนักงานขับรถยนต์ (โทรศัพท์ : )

นางดวงพร อุ่นเจริญ

นางดวงพร อุ่นเจริญ

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 094-3038439)

นายเอกมัย เผ่าศิริ

นายเอกมัย เผ่าศิริ

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 091-8678983)

นายพันธ์ศักดิ์ วงคำจันทร์

นายพันธ์ศักดิ์ วงคำจันทร์

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 090-8508995)

user

นายฤทธิพงษ์ อุ่นเจริญ

คนงานทั่วไป

user

นายอภิสิทธิ์ เรืองบุญ

คนงานทั่วไป

น.ส.ปวีณา สันดี

น.ส.ปวีณา สันดี

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 093-0806264)

user

นายคมกฤช ทิพนัส

คนงานทั่วไป

นางสาวปวีณา จันทร์เสถียร

นางสาวปวีณา จันทร์เสถียร

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 093-3411219)

นายกิตติศักดิ์ จันทิศ

นายกิตติศักดิ์ จันทิศ

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 098-6463530)