ทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล

นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 089-3559465)

ปราณี อิศรานุวัฒน์

นางปราณี อิศรานุวัฒน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 094-2914712)

นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา

นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 081-7697959)

นางสาววิภาพร ศาลากาหมุด

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 095-1845185)