ทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล

นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 085-5884888)

ปราณี อิศรานุวัฒน์

นางปราณี อิศรานุวัฒน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 094-2914712)

นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา

นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 081-7697959)

นายอนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล

นายอนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 081-5441815)