นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี

นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 085-7485559)

นายวาสนา หันกาษา

นายวาสนา หันกาษา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 085-8191939)

นายคมวิทย์ บุญวิเศษ

นายคมวิทย์ บุญวิเศษ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (โทรศัพท์ : 088-3397557)

นางไพรจิต พิมพะนิตย์

นางไพรจิต พิมพะนิตย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 2 (โทรศัพท์ : 084-3032457)

นายวิชัย โคตะนิตย์

นายวิชัย โคตะนิตย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 3 (โทรศัพท์ : 0857478475)

นายสุบิน สุขรัตน์

นายสุบิน สุขรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 4 (โทรศัพท์ : 095-7805755)

นายบานเย็น ศรีหนองจิก

นายบานเย็น ศรีหนองจิก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 5 (โทรศัพท์ : 086-2343507)

นายเข็มชาติ รัตนสวนจิก

นายเข็มชาติ รัตนสวนจิก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 6 (โทรศัพท์ : 092-9857970)

นายธีริทธิ์ ชูเสน

นายธีริทธิ์ ชูเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 7 (โทรศัพท์ : 085-8469590)

นายสำรวย ชมภูบุตร

นายสำรวย ชมภูบุตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 8 (โทรศัพท์ : 089-2778711)

นางสาววาสนา โยธายุทธ

นางสาววาสนา โยธายุทธ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 9 (โทรศัพท์ : 098-8087044)

นายนิพนธ์ เมาะราษี

นายนิพนธ์ เมาะราษี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 11 (โทรศัพท์ : 087-8547113)

นางวิไลวรรณ จันทรคาม

นางวิไลวรรณ จันทรคาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 12 (โทรศัพท์ : 080-7469230)

นายสำรอง ศรีใส

นายสำรอง ศรีใส

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 13 (โทรศัพท์ : 089-8627394)

นางสาวจำเนียร อาวรณ์

นางสาวจำเนียร อาวรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 14 (โทรศัพท์ : 081-4718098)