นางสาวพิมยดา บุตรทุมพันธ์

นางสาวพิมยดา บุตรทุมพันธ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (โทรศัพท์ : 085-4793416)

นางสาวนฤมล รัตนพันธ์

นางสาวนฤมล รัตนพันธ์

นักพัฒนาชุมชน (โทรศัพท์ : 090-9130078)

user

นางสาวพัชราภรณ์ แสงใสย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (โทรศัพท์ : 083-4213242)

นางสาวศรัญญา สวัสดิ์สละ

นางสาวศรัญญา สวัสดิ์สละ

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 092-7765226)