1. ด้านกายภาพ

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้รับการประกาศยกฐานะจากสภาตำบลดงลาน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

1.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลดงลาน ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างเรียบและเป็นลูกคลื่นลอนลาด การใช้ประโยชน์จากที่ดินของตำบลดงลาน กว่าร้อยละ 81 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำนา และปลูกพืชอื่นเพียงเล็กน้อย เช่น การปลูกยาสูบ พืชผัก นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น หนองน้ำอื่น

1.3 จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลดงลานมีจำนวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน

1.4 ประชากร
จำนวนประชากร ใน พ.ศ. 2559 ตำบลดงลาน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 8,591 คน แยกเป็นชาย 4,179 คน หญิง 4,412 คน จำนวนครอบครัวทั้งตำบล 3,516 ครอบครัว

*ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
ลักษณะอาชีพของประชากรในตำบลดงลาน
2.1.1 อาชีพเกษตรกรรม ประชากรในตำบลดงลาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นประมาณร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ รองลงมาคือ ยาสูบ นอกจากนั้นยังปลูกพืชอื่นๆ เช่นข้าวโพด ถั่วฝักยาว แตงกวา พริก และผักต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายและใช้บริโภคเช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ

2.1.2 อาชีพอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีโรงสีข้าวกระจายอยู่ทุกชุมชน นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น จักรสาน เย็บผ้า ทอผ้าไหม เป็นต้น

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
– ปั้มน้ำมัน 2 ปั้ม
– โรงสีข้าว 14 โรง
– โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
– ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 92 ร้าน
– ร้านซ่อมรถ 10 ร้าน
– หอพัก 4 แห่ง
– อุตสาหกรรมชุมชน 2 แห่ง

3. สภาพทางสังคม

– โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

3.1 สถาบันและองค์กรศาสนา
– วัดและสำนักสงฆ์ 10 แห่ง
– ศาลเจ้า 1 แห่ง
3.2 สาธารณสุข
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– สถานีตำรวจ
– สถานีดับเพลิง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม
การคมนาคมประเภททางบกในตำบลดงลาน มีทั้งถนนในพื้นที่เชื่อมระหว่างหมู่
บ้านและท้องถิ่นอื่น
4.2 การไฟฟ้า
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงลานมี ไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน
4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ,ลำห้วย 1 แห่ง
– บึง,หนอง 3 แห่ง
4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย 4 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง
– บ่อโยก 389 แห่ง
– ประปา 5 แห่ง