โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕