องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีความห่วงใยประชาชนในเขตพื้นทีและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพของประชาชนและพนักงานส่วนตำบล จึงมีมาตรการในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว ทางหน่วยงานจึงของดการให้บริการเป็นการชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565