วันที่ 15 มีนาคม 2565 ท่านนายกทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล พร้อมคณะ ท่านประธานสภาณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี ท่านผู้นำท้องถิ่น บ้านหนองจิก ม.5,12,14 ลงพื้นที่ในการขุดเจาะบาดาล เพื่อเตรียมการรองรับน้ำไว้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009240711456