เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะผ้บริหาร และนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขุดเจาะบาดาล บ้านโคกสูง ม.6 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อน น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ของพี่น้องชาวตำบลดงลาน

 

 

 

คำสำคัญ: , ,