เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง” เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงสะอาดปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เด็กเล็ก

 

 

คำสำคัญ: , , , , ,