เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

คำสำคัญ: , , ,