เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย