Home / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอุทัยเทพ พรรคพลนายอุทัยเทพ  พรรคพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายหนูไกร ปาริโชตินายหนูไกร  ปาริโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายประพิศ สังฆะมณีนายประพิศ  สังฆะมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายประวัติ โคตะยันต์นายประวัติ  โคตะยันต์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน