Home / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 174,400.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

DONGLAN CHECK ALSO

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อทางระบายน้ำ บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง