Home / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DONGLAN CHECK ALSO

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อทางระบายน้ำ บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง