Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป / เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

DONGLAN CHECK ALSO

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ ๘ และบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ จุด

33