ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button