สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายสมมาศ สิทธิรมย์นายสมมาศ  สิทธิรมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายจักรภพ ดวงขำนายจักรภพ  ดวงขำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายปัญจา บุญญานุเคราะห์นายปัญจา  บุญญานุเคราะห์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นางบุญช่วย ชาละมาลย์นางบุญช่วย  ชาละมาลย์
ส. อบต. หมู่ที่ 1

นายณัสม์ธนจักร จัตวาพักดีนายณัสม์ธนจักร  จัตวาพักดี
ส. อบต. หมู่ที่ 1

นายวิชัย โคตะนิตย์นายวิชัย  โคตะนิตย์
ส. อบต. หมู่ที่ 3

นายอมร ยุระไพรนายอมร  ยุระไพร
ส. อบต. หมู่ที่ 3

นายสุบิน สุขรัตน์นายสุบิน  สุขรัตน์
ส. อบต. หมู่ที่ 4

นายปัญญา อาวรณ์นายปัญญา  อาวรณ์
ส. อบต. หมู่ที่ 4

นายอำนวย กิจเอื้อนายอำนวย  กิจเอื้อ
ส. อบต. หมู่ที่ 5

นายบานเย็น ศรีหนองจิกนายบานเย็น  ศรีหนองจิก
ส. อบต. หมู่ที่ 5

นายหนูเพียน ทุมสิทธิ์นายหนูเพียน  ทุมสิทธิ์
ส. อบต. หมู่ที่ 6

นายวิช จอมคำสิงห์นายวิช  จอมคำสิงห์
ส. อบต. หมู่ที่ 6

นางปราณี อิศรานุวัฒน์นางปราณี  อิศรานุวัฒน์
ส. อบต. หมู่ที่ 7

นางเพ็ญประภา บุญคูบอนนางเพ็ญประภา  บุญคูบอน
ส. อบต. หมู่ที่ 7

นายสำรวย ชมพูบุตรนายสำรวย  ชมพูบุตร
ส. อบต. หมู่ที่ 8

นายเสกสรร ศรีอาภรณ์นายเสกสรร  ศรีอาภรณ์
ส. อบต. หมู่ที่ 8

นางสาวธัญวรัตน์ พุฒพิลานางสาวธัญวรัตน์  พุฒพิลา
ส. อบต. หมู่ที่ 9

นางสาววาสนา โยธายุทธนางสาววาสนา  โยธายุทธ
ส. อบต. หมู่ที่ 9

นายศิลา อนุรักษ์นายศิลา  อนุรักษ์
ส. อบต. หมู่ที่ 10

นายทองอินทร์ หมื่นหาวงษ์นายทองอินทร์  หมื่นหาวงษ์
ส. อบต. หมู่ที่ 10

นายจรรยา ธาตุคำนายจรรยา  ธาตุคำ
ส. อบต. หมู่ที่ 11

นายนิพนธ์ เมาะราษีนายนิพนธ์  เมาะราษี
ส. อบต. หมู่ที่ 11

นางสาววิภาพร ศาลากาหมุดนางสาววิภาพร  ศาลากาหมุด
ส. อบต. หมู่ที่ 12

นางสาววิไลวรรณ จันทรคามนางสาววิไลวรรณ  จันทรคาม
ส. อบต. หมู่ที่ 12

นายสำรอง ศรีใสนายสำรอง  ศรีใส
ส. อบต. หมู่ที่ 13

 นายอดุลย์  ศรีแสงใส
ส. อบต. หมู่ที่ 14

Back to top button