บุคลากรกองช่าง

นายอนุรักษ์ ผ่านสถินนายอนุรักษ์  ผ่านสถิน
ผู้อำนวยการกองช่า

นางปิยนุช กันไธสงนางปิยนุช  กันไธสง 
เจ้าพนักงานธุรการ

นายภาณุพงศ์ เมธาวีนายภาณุพงศ์  เมธาวี
นายช่างโยธา

นายสุทิน มนประณีตนายสุทิน  มนประณีต
ผู้ช่วยช่างโยธา

noperson_mนายเจษฎา  อาษาขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายสิทธิ์ชัย มิ่งแสวงนายสามพราน  ซื่อจริง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

นายสิทธิ์ชัย มิ่งแสวงนายสิทธิ์ชัย  มิ่งแสวง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

noperson_fนางสาวสุพัตรา  ลุนนี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

noperson_mนายอภิสิทธิ์  เรืองบุญ
คนงานทั่วไป

ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งานบริหารงานช่าง

            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางโครงการ  การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อใช้ในงานออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ  การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม  บำรุง  รักษา  และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ  รูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน  ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  และบริการงานทั่วไปของหน่วยงานซึ่งตำแหน่งต่างๆ  เหล่านั้นมีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้  ความชำนาญในวิชาช่างโยธา  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  งานช่างรังวัด  งานช่างสำรวจ  ออกแบบคำนวณวิศวกรรมต่างๆ  งานด้านสวนสาธารณะ  การให้คำปรึกษา  แนะนำ  หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานช่าง

            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโยธา  งานช่างสำรวจ  งานช่างรังวัด  งานช่างเขียนแบบ  และงานช่างก่อสร้าง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยออกแบบด้านช่างโยธา  การควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา  การช่วยวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การให้คำปรึกษา  แนะนำ  หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานไฟฟ้า

            ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้า  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง  ตรวจ  แก้  ซ่อม  บำรุงรักษา  ดัดแปลง  ประกอบ  ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานการประปา

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน  การผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา  การติดตั้งประปา  การตรวจ  แก้ไข  ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ  การสำรวจและต่อท่อประปา  การจดเลขมาตรวัดน้ำ  และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ  วางแผน  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ของการประปา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Back to top button