บุคลากรกองคลัง

นางไพจิตร พูลสระคู

นางไพจิตร  พูลสระคู
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ วรนามนางนงลักษณ์  วรนาม
นักวิชาการเงินและบัญชี

3นางสุกัญญา  วินทะไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

noperson_fนางสาสวจารุณี  วิลาจันทร์
นักวิชาการพัสดุ

noperson_fนางสมพิศ  พันเพลิงพฤกษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางรำไพ วิภักดิ์นางรำไพ  วิภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายมนตรี กิจเอื้อนายมนตรี  กิจเอื้อ
คนงานทั่วไป

noperson_fนางสาวพัชรี  หนันดูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

noperson_fนางสาวอาทิตยา  เปรียมรัศมีโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

noperson_fนางสาวขนิษฐา  เอื้อกิจ
คนงานทั่วไป

noperson_mนายพรชัย เล็บขาว
พนักงานจดมาตรน้ำ

ภาระหน้าที่ / ความรับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งานบริหารงานการคลัง

            ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย  วางแผน  ควบคุม  มอบหมายงาน  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน  เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานการจัดการเงินกู้  งานจัดระดับงาน  งานบริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำการทำความเห็นและสรุปรายงาน  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานคลัง  เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนตำบล  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 งานการเงินและบัญชี

            ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ  เช่น  การตรวจสอบหลักฐาน  ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน  ลงบัญชี  ทำรายงานการบัญชี  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจำปี  ทำหนังสือชี้แจง  โต้ตอบ  ด้านงบประมาณ  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 งานการจัดเก็บรายได้

            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายได้อื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้อง  หรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม  รับชำระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงิน  และลงบัญชี  จัดทำทะเบียนและรายการต่างๆ  เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นๆ  ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บรักษา  และนำส่งเงิน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 งานพัสดุ

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  การซ่อมแซม  และบำรุงรักษา  การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด  การทำสัญญา  การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ  หรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Back to top button