ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นางหนูคล้าย วรรณญาตินางหนูคล้าย  วรรณญาติ
ครู

นางจิตใจ ดวงขำนางจิตใจ  ดวงขำ
ครู

นางอุไรวรรณ จอมคำสิงห์นางอุไรวรรณ  จอมคำสิงห์
ครู

นางโฉมพิศ อุ่นเจริญนางโฉมพิศ  อุ่นเจริญ
ครู

นางสาวฐิติมา ศิริยมนางสาวฐิติมา  ศิริยม
ครู

 นางสาวละอองดาว  เผ่าภูธร
ผู้ดูแลเด็ก

นางศิรินทิพย์ มั่นใจนางศิรินทิพย์  มั่นใจ
ครู

นางสาววราภรณ์ แสงงามนางสาววราภรณ์  แสงงาม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวติภาภรณ์ ทะการุณนางสาวติภาภรณ์  ทะการุณ
ผู้ดูแลเด็ก

noperson_fนางสาววรัญญา  เวียงสิมา
ผู้ดูแลเด็ก

noperson_fนางสาวกรรณิการ์  ชมพูบุตร
ผู้ดูแลเด็ก

นางจารุวรรณ โตอุตตชนม์นางจารุวรรณ  โตอุตตชนม์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนติกานต์ ชื่นชมนางสาวเนติกานต์  ชื่นชม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนันทรัตน์ จตุเทนนางสาวนันทรัตน์  จตุเทน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฐิติรัตน์ นวลนุกูลนางสาวฐิติรัตน์  นวลนุกูล
ผู้ดูแลเด็ก

noperson_fนางสาวพิกุลแก้ว  ดวงขำ
ผู้ดูแลเด็ก

noperson_fนางสาวกานตรัตน์  ศรีประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก

Back to top button