คณะผู้บริหาร

นายอุทัยเทพ พรรคพล

นายอุทัยเทพ  พรรคพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายหนูไกร ปาริโชติ

นายหนูไกร ปาริโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายประพิศ สังฆะมณี

นายประพิศ สังฆะมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายประวัติ โคตะยันต์

นายประวัติ โคตะยันต์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

Back to top button